Obec Mankovice
Mankovice

Čp. 73 Obecní úřad

Škola, místní národní výbor, občanský výbor, školka, obecní úřad, poštovní středisko, poradna pro děti, knihovna, společenská místnost.


Foto: Antonín Berger před Obecním úřadem v Mankovicích, archiv Anna Bergerová

 

Dům čp. 73 Obecní úřad

Škola, místní národní výbor, občanský výbor, školka, obecní úřad, poštovní středisko, poradna pro děti, knihovna, společenská místnost.

Historie domu čp. 73 v Mankovicích byla po staletí spojována se školstvím. Od roku 1977 zde sídlí vedení obce. Školní budova je poprvé zmíněna v pozemkových knihách v roce 1663, později se této budově dostalo číslo popisné 73. V roce 1812 byla za učitele Mathiase Waschaka postavena na místě staré školy, nová školní budova, kterou v roce 1875 nechal rozšířit o jedno patro řídící učitel Josef Langer. V této podobě je budova známá dodnes. V roce 1906 byl na objekt umístěn pozlacený nápis: "Volksschule" a během let byly provedeny některé další stavební úpravy. Do roku 1945 byla v Mankovicích na čp. 73 Německá obecná škola, od 1. září 1945 Česká obecná škola. První poválečný řídící učitel byl Jaroslav Havel. Historie školství v domě čp. 73 byla definitivně ukončena v roce 1974, kdy byla otevřena nová škola v centru obce.

Po uzavření školy čp. 73, byla budova další tři roky prázdná a nevyužitá. V roce 1977 dostal objekt novou fasádu a byla vyměněna všechna okna. Po rekonstrukci se tu nastěhoval MNV – místní národní výbor. Předsedou MNV byl Vladimír Bayer. V budově byla umístěná také poradna pro děti či zdravotní středisko.

Po integraci obce Mankovice k Odrám, v roce 1980, byl Místní národní výbor v Mankovicích zrušen, agenda a někteří představitelé obce byli převedeni na Městský národní výbor v Odrách. Poslanci z Mankovic jezdívali na schůze do Oder. Předseda nově vzniklého občanského výboru, Antonín Berger, využíval v budově malou úřadovnu. V roce 1980 tu byla zřízená poštovní místnost.

V letech 1982 – 1987 byla na čp. 73 přechodně umístěna mateřská škola z čp. 116, a to po dobu její rekonstrukce. Když byla nově zrekonstruovaná školka, v roce 1987, slavnostně otevřena a budova čp. 73 vyklizena, nepodařilo se ještě v roce 1988 uvést budovu do provozu. To se stalo až v roce 1989, kdy se přistoupilo k opravě ústředního topení, obnovila se i poštovna, poradna pro děti, zapojil se telefon.

V roce 1990, po sametové revoluci, se obec Mankovice, dne 24. listopadu 1990, opět osamostatnila. Skončila éra národních výborů, ve vedení stál starosta obce s radou a obecním zastupitelstvem. Prvním starostou obce se stal 4. prosince 1990 Antonín Berger.

Sídlem obecního úřadu v Mankovicích se stala budova čp. 73 a tak je tomu dodnes.

Historie domu čp. 73 je po staletí spojována se školstvím. I když se první zmínka o škole v Mankovicích objevuje už v roce 1547, nešlo tehdy ještě o školní budovu, učitel učil ve svém domě.

Školní budova na čp. 73 od roku 1663

Školní budova je poprvé zmíněna v pozemkových knihách v roce 1663, která se pravděpodobně skládala z učitelova bytu a místnosti pro provoz školy. Později se této budově dostalo číslo popisné 73. V roce 1812 byla za učitele Mathiase Waschaka postavena na místě starého domu čp. 73 nová školní budova.

Rozšíření budovy o jedno patro, 1875 Josefem Langrem

Dne 12. května 1875 byla školní budova uzavřena a byla zahájena renovace. Budovu nechal rozšířit o jedno patro řídící učitel Josef Langer. Stavba byla dokončena 20. října 1875. Výuka probíhala už ve dvou učebnách. Slavnostně byla otevřena 31. října 1875.

Další rekonstrukce školy proběhla v roce 1906. Na budovu byl umístěn pozlacený nápis: "Volksschule" a pro ředitele byla zřízená kuchyně. V roce 1906 byl v Mankovicích umístěn 93. pěší pluk. Jeho velitel, rakouský arcivévoda Josef Ferdinand Toskánský /1872 – 1942/, navštívil dne 26. srpna 1906 mankovickou školu. Pro učitele a děti bylo velkou ctí, že tato císařská suverenita navštívila školu v Mankovicích, taková návštěva byla velmi vzácná.

Do školy čp. 73 zaveden střídavý proud, 1935

V roce 1912 byla okna v dolní třídě a v úředním bytě ředitele obnovena a rozšířena. O prázdninách v roce 1935 byla provedena vnější úprava školy s nátěrem fasády a oken. Současně byl místo stejnosměrného proudu zaveden střídavý proud.

Válečné období ve škole

Vlivem válečných událostí, s postupující frontou, bylo ukončeno vyučování v mankovické škole 19. března 1945. Obnoveno bylo až zahájením školního roku 1945/1946 a to jen českým dětem. Německé děti do odsunu 1946 do školy chodit nesměly.

Škola čp. 73 po roce 1945

Škola sloužila i po válce dále svému účelu. Do roku 1945 byla v Mankovicích na čp. 73 Německá obecná škola, od 1. září 1945 Česká obecná škola, začalo se vyučovat jen česky. Novým řídícím učitelem se stal Jaroslav Havel. Z Obecné školy se stala v roce 1949 Národní škola a od roku 1961 Základní devítiletá škola. V roce 1970 bylo do budovy zavedeno ústřední topení a položena nová střešní krytina.

Definitivní konec historie školství na čp. 73, 1974

V červnu 1974 byly dětem rozdány poslední vysvědčení na této škole. Učinila tak jeho poslední ředitelka Marta Dohnalová s učitelkou Boženou Pospíšilovou. Tím byla historie této školní budovy definitivně uzavřena. V září 1974 již děti nastoupily do nové školy v centru obce.

Budova čp. 73 po roce 1974

Po uzavření staré nevyhovující školy na čp. 73, byla budova tři roky nevyužitá a prázdná. Až v roce 1977 dostala budova novou fasádu a byla vyměněna všechna okna. Poté se sem přestěhoval MNV – místní národní výbor, jeho předsedou byl Vladimír Bayer. V budově byla také umístěna poradna pro děti a zdravotní středisko, kde každých 14 dnů ordinovala pro důchodce obvodní lékařka MUDr. Šimíčková z Jeseníku n.O. V obecní kronice se uvádí, že v přízemí místnosti byla zřízená holičská provozovna s pracovní dobou jednou týdně v úterý. Na provoz holičství na čp. 73 si ale nikdo z pamětníků nepamatuje. Je pravděpodobné, že tento úmysl nakonec nebyl zrealizován.

Budova čp. 73 po integraci k Odrám, 1980 – 1990

Po integraci obce Mankovice k Odrám, v roce 1980, byl místní národní výbor v Mankovicích zrušen. Do 31. března 1980 se musela veškerá agenda odevzdat do Oder. Představitelé mankovického MNV, Vladimír Bayer, Josef Skalka a Anna Orlitová přešli do Oder, ostatní poslanci byli obsazeni do komisí Městského národním výboru v Odrách a jezdili na schůze do Oder. Budovu čp. 73 využíval nově vzniklý občanský výbor, kde měl malou úřadovnu jeho předseda Antonín Berger.

Poštovní středisko v Mankovicích na čp. 73, 1980 – 1996

Integrací přešly Mankovice pod Poštu Odry. V Mankovicích, v budově čp. 73, bylo zřízeno, 1. ledna 1980, poštovní středisko, v 1. patře, první dveře u schodů /později zde byla místnost starosty a kuchyňka/, kam nastoupila jako poštovní doručovatelka Jarmila Mičolová. Z Oder jezdilo každé ráno v 8.00 hodin poštovní auto do Mankovic a vozilo poštu. Poštovní doručovatelka docházela na mankovickou poštovní úřadovnu už v 7.30 hodin, aby převzala od občanů jejich poštu, hlavně balíky, které pak následně poslala do Oder stejným poštovním autem, které ranní poštu dovezlo. Ostatní zásilky dále zpracovala a posílala přes linkový autobus do Oder ve 14.20 hodin. Taková byla dohoda mezi poštou a autobusovou dopravou.

V době rekonstrukce školky bylo poštovní středisko z budovy čp. 73 vystěhováno. Jarmila Mičolová měla poštovní úřadovnu doma, v rodinném domě čp. 142. Po návratu zpět bylo poštovní středisko umístěno opět v budově čp. 73, ale v malé místnosti v 1. patře naproti schodům. Pak probíhal stejný systém doručování jako předtím. Poštovní středisko bylo v Mankovicích zrušeno 31. prosince 1996.

Mateřská škola v budově čp. 73, 1982 – 1987

V roce 1982 bylo přikročeno k rozsáhlé adaptaci budovy. Tentokrát šlo o cílenou úpravu budovy čp. 73 pro prozatimní umístění mateřské školy z čp. 116, která měla být od roku 1982 rekonstruována. V měsíci lednu 1982 byla v budově čp. 73 vybudována nová elektroinstalace, vodoinstalace, opraveno ústřední topení a další a začátkem září již byly nové prostory na čp. 73 připraveny pro přijetí nejmenších dětí. Ještě v listopadu téhož roku byly zahájeny zemní a výkopové práce na budově školky čp. 116. Stavba ale postupovala velmi pomalu a nově zrekonstruovaná školka byla otevřená až v roce 1987. Dne 1. září 1987 se mateřská škola z budovy čp. 73 vystěhovala zpět na čp. 116, do nově zrekonstruovaných prostor.

Ještě v roce 1988, po odchodu mateřské školy, se objekt nepodařilo uvést do provozu.

Budova čp. 73 po sametové revoluci 1989

Začátkem roku 1989 se v budově musela provést oprava ústředního topení, obnovila se poštovna, zapojil se tu telefon, otevřela se znovu poradna pro děti, knihovna se přestěhovala do 1. patra, dosud ale nebyla zprovozněna místnost pro občanský výbor, který pracoval v obci po integraci k Odrám. Jeho kancelář se stala skladem naproti budované prodejny smíšeného zboží v akci Z".

Po sametové revoluci /1989/, v roce 1990, došlo k "rozintegraci" a dne 24. listopadu 1990 se obec Mankovice stala opět samostatnou obcí. Skončila éra národních výborů, místní národní výbor se svými poslanci v čele s předsedou MNV nahradil starosta obce s radou a obecním zastupitelstvem. Sídlem obecního úřadu se stala budova čp. 73, prvním starostou obce se stal Antonín Berger, který byl zvolen na ustavujícím zastupitelstvu 4. prosince 1990.

Od té doby do současnosti sídlí v budově čp. 73 vedení obce.

Do budovy čp. 73 zaveden plyn, 1997

Od roku 1991 byly uvnitř budovy obecního úřadu i vně provedeny některé stavební a jiné úpravy, v lednu 1991 byla přestěhovaná knihovna do přízemí budovy, v roce 1997 bylo do budovy zavedeno plynové topení a budova zvenčí dostala krásný zářivý bílý plášť.

Budova čp. 73 po roku 2000

V roce 2015 byly provedeny opravy kancelářských prostor v 1. patře budovy, které dosud sloužily jako přechodné sklady, v roce 2020 byly opraveny podlahy na obecním úřadě a vyměnily se staré dveře za nové, šlo o osm kusů včetně kování a klik.

V roce 2021 byla přestěhována přízemní administrativní kancelář do 1. patra. V přízemí pak byla vybudována Společenská místnost pro volnočasové aktivity občanů a další spolkovou činnost. Ke zřízení Společesnké místnosti se přistoupilo po vypuknutí pandemie koronaviru, kdy po rozvolnění z lockdownu bylo nežádoucí pokračovat v mimoškolních aktivitách v místní škole v centru obce. Obec nechala společenskou místnost dovybavit nábytkem a zrcadlovou stěnou. V roce 2021 došlo také k opravě parket a k výměně starých za nové. Na podzim 2021, v rámci projektu Přívětivé úřady, byla na venkovní zdi obecního úřadu nainstalovaná elektronická úřední deska.

 

Zpracovala Pavlína Ďuricová, kronikářka obce, 2024

 

Zdroj:

Spuren von Mankendorf, Ulf Broßmann
Kroniky obce Mankovice
Pavel Orava, pamětník
Jaroslava Maráková, pamětník
Jarmila Mičolová, pamětník

 

Datum vložení: 12. 6. 2024 13:18
Datum poslední aktualizace: 12. 6. 2024 13:33
Autor: Lukáš Sigmund
Odkazy
Obec
Mankovice
Obec Mankovice se nachází na jižním okraji CHKO Poodří. Svou velikostí se řadí mezi menší obce, avšak svou historií patří k významnějším.
Obce mikroregionu