Obsah

Zastupitelstvo obce

Dokumenty ZO

 

 

Rok 2014 -2018

Usnesení ZO 01 2014 Staženo: 469x

Usnesení ZO 2 - 2015 Staženo: 405x

Usnesení ZO 3 - 2015 Staženo: 426x

Usnesení ZO 4 - 2015 Staženo: 426x

Usnesení ZO 5-2015 Staženo: 411x

Usnesení ZO 6 - 2015 Staženo: 400x

Usnesení ZO 7-2015 Staženo: 402x

Usnesení ZO 8 - 2015 Staženo: 412x

Usnesení ZO 9 - 2015 Staženo: 426x

Usnesení ZO 10 - 2016 Staženo: 451x

Usnesení ZO 11 - 2016 Staženo: 455x

Usnesení ZO 12 - 2016 Staženo: 442x

Usnesení ZO 13-2016 Staženo: 395x

Usnesení ZO 14-2016 Staženo: 448x

Usnesení ZO 15-2016 Staženo: 450x

Usnesení ZO 16-2017 Staženo: 556x

Usnesení ZO 17-2017 Staženo: 544x

Usnesení ZO 18- 2017 Staženo: 521x

Usnesení ZO 19 - 2017 Staženo: 420x

Usnesení ZO 20 - 2017 Staženo: 410x

Stránka