Obsah

Zastupitelstvo obce

Dokumenty ZO

 

 

Rok 2014 -2018

Usnesení ZO 01 2014 Staženo: 462x

Usnesení ZO 2 - 2015 Staženo: 399x

Usnesení ZO 3 - 2015 Staženo: 418x

Usnesení ZO 4 - 2015 Staženo: 418x

Usnesení ZO 5-2015 Staženo: 403x

Usnesení ZO 6 - 2015 Staženo: 390x

Usnesení ZO 7-2015 Staženo: 391x

Usnesení ZO 8 - 2015 Staženo: 402x

Usnesení ZO 9 - 2015 Staženo: 417x

Usnesení ZO 10 - 2016 Staženo: 443x

Usnesení ZO 11 - 2016 Staženo: 443x

Usnesení ZO 12 - 2016 Staženo: 436x

Usnesení ZO 13-2016 Staženo: 388x

Usnesení ZO 14-2016 Staženo: 441x

Usnesení ZO 15-2016 Staženo: 438x

Usnesení ZO 16-2017 Staženo: 538x

Usnesení ZO 17-2017 Staženo: 534x

Usnesení ZO 18- 2017 Staženo: 502x

Usnesení ZO 19 - 2017 Staženo: 404x

Usnesení ZO 20 - 2017 Staženo: 396x

Stránka